برخي ديگر از مسائلي كه در جلب رضايت كاركنان موثر است و در قالب انتظارات كاركنان مطرح می شوند، انتظاری است که کارمند از سازمان خود دارد. انتظارات اگر چه در مقايسه با نيازها در رتبه دوم قرار دارند، اما تامين نشدن آنها باعث نارضايتی در بسياری از كاركنان می شود. با تامين نشدن انتظارات اگر افرادی امكان يافتن كار ديگری را داشته باشند به طور حتم، ترک سازمان را به ماندن ترجيح خواهند داد و اين مساله، مطلوب هيچ سازمانی نيست كه افراد توانمند او به اين شكل از سازمان خارج شوند.