۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

منتور

انواع منتورینگ و کاربرد آن!

منتورینگ یک رابطه متقابل و مشارکتی است که اغلب بین یک کارمند ارشد و کارمند پایین تر به منظور رشد، یادگیری و پیشرفت شغلی منتی رخ می دهد. غالباً مربی...

Call Now Button