۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچینگ مدارس

آیا معلمان به «کوچ» نیاز دارند؟

معلم کسی است که براساس توان علمی ویژه ای به استخدام درمی آید تا مقاصد هدایت و راهنمایی تجربه های یادگیری شاگردان را در یک موسسه آموزشی دولتی و غیر...

Call Now Button