۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

مدیریت دانش با هویج

کوچینگ به جای راهبرد چماق و هویج

«چماق و هویج» در اصطلاح به سیاست ارائه تشویق برای رفتار خوب و ارائه تنبیه برای رفتار بد و به عبارتی دیگر سیاست تهدید و تشویق به کار می‌رود. در...

Call Now Button