۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

تفویض اختیار

منظور از تفویض اختیار چیست؟

تفویض اختیار به تقسیم کار، مسئولیت و تصمیم گیری اشاره دارد. این فرآیند سازمانی یک مدیر است که کار خود را بین همه افرادش تقسیم می کند. این شامل مسئولیت...

Call Now Button