۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

بازی درونی

تاریخچه بیزینس کوچینگ

کوچینگ به زمان سقراط باز می گردد و سابقه ای طولانی دارد. روش سقراطی این فرض را داشت که افراد زمانی بهتر یاد می‌گیرند که مالکیتی بر موقعیتی داشته باشند...

Call Now Button