۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

بازار کار

نقش بازار کار در اقتصاد!

بازار کار به عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره دارد که برای آن کارمندان عرضه و کارفرمایان تقاضا را تامین می کنند. این جزء اصلی هر اقتصاد است و به...

Call Now Button