۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

ویژگی‌های رهبر

تعریف رهبری و مدیریت

رهبری درعلم مدیریت از جایگاه ویژه ی بر خوردار است، به طوری که یکی از وظایف هر مدیر یا بخش مدیریت رهبری است. «رهبری» هنر انگیزه دادن به گروهی از...

Call Now Button