۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

استراژی بازاریابی

تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟

فروش و بازاریابی دو عملکرد تجاری در یک سازمان هستند  و هر دو بر تولید و درآمد تأثیر می گذارند. اصطلاح فروش به کلیه فعالیت هایی اطلاق می شود که...

Call Now Button