۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچ مدیریت

چرا مدیران امروز باید کوچ باشند؟

کوچینگ مدیران، بین اهداف سازمانی و شخصی رهبران توازن ایجاد می‌کند و همین موضوع منجر به رشد و پیشرفت کسب‌وکار می‌شود. هدف اصلی از کوچینگ مدیریت تغییر شیوۀ برقراری ارتباط...

Call Now Button