۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کارگاه خلق آینده

کارگاه خلق آینده با رویکرد کوچینگ!

دانشگاه علم و صنعت و هفته کوچینگ ایران کارگاهی تحت عنوان خلق آینده با رویکرد کوچینگ برگزار می کند. 🔴 کارگاه خلق آینده با رویکرد کوچینگ + ۱ جلسه تکمیلی...

Call Now Button