۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

موفقیت فردی

کلید موفقیت از دیدگاه کوچینگ؟

کوچینگ معتقد است که نشاط در افراد تاثیر بسزایی در سلامت روان، موفقیت فردی و جمعی و كاهش آسیب های اجتماعی دارد. در این میان برای دستیابی به این مهم...

Call Now Button