۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

مهارت های حل تعارض

آموزش مهارت حل تعارض

در محیط های که افراد مجبور هستند زمان زیادی را با یکدیگر همکاری کنند، تعارض یک امر اجتناب ناپذیر است. این طبیعت انسان است که دیدگاه‌ و باور متفاوتی نسبت...

Call Now Button