۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

شانس وموفقیت

شانس چقدر در موفقیت تاثیر دارد؟

شانس (Chance) واژه ای با ریشه فرانسوی به معنای بخت، اقبال و فرصت است. بسیاری از صاحب نظران شانس را بهانه بعضی از افراد برای فرار از مسئولیت تعبیر کرده...

Call Now Button