۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

شاخص عملکرد کلیدی

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص عملکرد کلیدی (KPI) یک هدف قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد افراد یا کسب‌وکارها در راستای تحقق اهدافشان تا چه میزان موفقیت داشته اند. بررسی و ارزیابی KPIها به...

Call Now Button