۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

سواد تربیتی

کوچینگ تحصیلی چه کاربردی دارد؟

صاحب نظران معتقدند که بسیاری از مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و رفتارهای ناسالم در بزرگسالی، ریشه در نوجوانی دارد. به همین دلیل هر چقدر خانواده ها نسبت به دوران نوجوانی...

Call Now Button