۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

دسستاورد کوچینگ

چه زمانی کوچینگ اثربخش است؟

واقعیت این است که با توجه به تنوع گسترده‌ کوچ‌ها و فعالیت‌های کوچینگ، طرح این سوال که کوچینگ چه زمانی مثمر ثمر خواهد بود، دارای ابهام است! درست مثل اینکه...

Call Now Button