۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و مقاصد یک پروژه و تعیین منابع و اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به آن اهداف است. برنامه ریزی عملکرد بنیادی مدیریت است که شامل...

Call Now Button