۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

اقتصاد دامنه

ساختار هزینه در بوم مدل کسب و کار چیست؟

ساختار هزینه بوم مدل کسب‌وکار هزینه‌هایی را که کسب‌وکار از طریق عملیات آن انجام می‌شود، توصیف می‌کند. اینها شامل کارمندان، زیرساخت ها، هزینه های مرتبط با تمام فعالیت ها و...

Call Now Button