۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

استعدادهای نهفته

اصول اخلاقی کوچینگ چیست؟

کوچینگ باید به عنوان یک مشارکت منطقی، محترمانه و قابل اعتماد بین مربی و مشتری تلقی شود که کوچ در راستای منافع مشتری از نظر یادگیری و نتیجه و بدون...

Call Now Button